งานบริการ


ในโลกและยุคสมัยใหม่ของเรานั้นก็มีอาชีพมากมายหลายอย่าง บวกกับความสมัยใหม่ที่ผู้คนรักความสะดวกสบายมากขึ้น และต้องเอาใจลูกค้าให้เหมือนลูกค้าเป็นเพราะเจ้าก็คืองานด้านบริการ เพราะการบริการที่ดีก็ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเรานั้นรูสึกประทับใจและอยากจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ครั้งนี้เราไปดูลักษณะงานบริการกันดีกว่า
งานบริการจะมีลักษณะ มีดังนี้


1.ความไม่มีตัวตน ( intangibility) งานบริการไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถจับต้องและสัมผัสได้ (Inseparability)


2.ความแยกจากกันไม่ได้ ( Inseparability) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะอยู่ด้วย ระหว่างใช้บริการนั้น


3.การเก็บรักษาไม่ได้(Perish ability) การบริการต้องอาศัยคนในการให้บริการเป็นสำคัญ ดังนั้นหากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง พนักงานให้บริการก็จะว่างงาน (idle) เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใด ๆ


4.ความต้องการที่ไม่แน่นอน( Fluctuating Demeaned ) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการจะมากจะน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ล่ะวัน วันในสัปดาห์หรือ ท้ายสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล เช่น ที่สาขาของธนาคาร ช่วงพักกลางวันจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าช่วงบ่าย ช่วงวันจันทร์ลัวันศุกร์จะมีลูกค้าฝากถอนเงินมากกว่าช่วงวันอื่น ๆ ในสัปดาห์
5.ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้ง (Variability or heterogerogeneity ) บริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ซึ้งการที่พนักงานจะยิ้มหรือไม่ จะใบริการด้วยจิตที่แท้จริงหรือไม่ ต้องขึ้นกับองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ


การให้บริการเป็นการสนองตอบต่อทางจิตวิทยา คนเรานั้นมีความต้องการถึง 5 ระดับ ตามหลักของมาสโลว์ (Maslow’s needs) เริ่มจากต้องการปัจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิต ต้องการความรัก ต้องการความปลอดภัย ต้องการคนมีคุณค่า และต้องการเดินสู่ความมีศักยภาพของตน อาชีพบริการปัจจุบันนั้นมีมากมาย เช่น การโรงแรม การบิน พนักงานตอนรับต่าง ๆ
สล๊อตออนไลน์ w88